Expertnoder

Sveriges expertnoder består av ett nätverk av utövare, ideella föreningar, forskare och kulturarvsinstitutioner.

Isof (Institutet för språk och folkminnen) leder och samordnar Sveriges arbete med konventionen. I samarbetet ingår Nordiska museet, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksantikvarieämbetet, Sametinget och Statens musikverk samt en rad andra organisationer.

Arbetet är organiserat i fem så kallade noder (’knytpunkter’) som ansvarar för olika delar av det immateriella kulturarvet. Varje sådan nod samordnas av en eller flera expertmyndigheter, och består av ett nätverk av exempelvis utövare, ideella föreningar, forskare och kulturarvsinstitutioner.

De fem expertnoderna är:

Representanter från de olika noderna och nätverken bildar tillsammans en gemensam samrådsgrupp, som bland annat ska vara ett forum för information och samverka.