Samrådsgruppen

I organisationen som skapats kring konventionsarbetet i Sverige ingår också en samrådsgrupp.

Isof har bjudit in representanter från ett antal berörda myndigheter och ideella organisationer att bilda en så kallad referensgrupp som kan bidra med stöd.

Samrådsgruppen fungerar som ett forum för samverkan och utbyte av information, och dess medlemmar bistår med erfarenheter, kunskaper och synpunkter i frågor som till exempel rör Sveriges förteckning, nomineringar till Unescos internationella listor eller den återkommande rapporteringen till Unesco. Samrådsgruppen träffas en eller två gånger om året.

De myndigheter som är representerade i samrådsgruppen är Mångkulturellt centrum, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Sametinget, Statens kulturråd, Statens musikverk; Svenskt visarkiv, Stiftelsen Nordiska museet och Svenska Unescorådet.

Exempel på ideella aktörer som deltar är Föreningen Berättarnätet Kronoberg och Riksförbundet för Folkmusik och Dans/Ideell kulturallians.