Ackreditering till rådgivare

Vad krävs av icke-statliga organisationer för att bli antagna (ackrediterade) som rådgivare till kommittén? Och hur gör man för att ansöka?

Kriterier för antagning

Unesco har tagit fram riktlinjer för medlemsstaternas arbete med konventionen, så kallade ”Operational Directives”. I dessa redogörs bland annat för de kriterier som NGO:er måste uppfylla för att kunna antas som rådgivare till kommittén. Grundläggande är att:

Föreningen ska kunna visa på kompetens, särskilda kunskaper och erfarenhet inom ett eller flera områden rörande immateriellt kulturarv. Föreningens arbete med tryggande och främjande åtgärder ska ske på organiserat och strukturerat sätt.

Föreningen ska vara formellt organiserad med en styrelse, stadgar och medlemmar. Dess mål och syften ska ligga i linje med konventionens anda. Medlemmarna (som kan vara grupper eller enskilda personer) ska samarbeta i god anda för de gemensamma ändamålen. Föreningen ska också samarbeta med andra aktörer inom sitt verksamhetsområde.

Föreningen kan vara verksam på såväl lokal, regional, nationell som internationell nivå, men dess styrelse måste ha sitt säte på en bestämd plats. Föreningen ska ha haft en pågående verksamhet i minst fyra år före ansökningstillfället.

Information från Unescos Operational Directives Länk till annan webbplats.,
kapitel III.2 Non-governmental organizations and the Convention

Ansökan och ackreditering

Organisationer som uppfyller ovanstående kriterier kan ansöka om att antas som rådgivare till den mellanstatliga kommittén. Isof kan erbjuda råd och stöd i ansökningsprocessen, men det är den intresserade föreningen själv som hanterar och står bakom ansökan.

Ansökan görs på ett särskilt formulär Länk till annan webbplats. på antingen engelska eller franska, som är kommitténs arbetsspråk. I riktlinjerna (Operational Directives, paragraf 91-97 Länk till annan webbplats.) finns beskrivet hur ansökningsprocessen går till och vilken information som krävs. Ansökan ska bland annat innehålla en beskrivning av verksamhetens mål och syften, utförda aktiviteter och samarbeten. Föreningen behöver i ansökan visa hur den uppfyller de angivna kriterierna.

Det är generalförsamlingen som beslutar om antagning/ackreditering och vid det senaste mötet i juli 2022 antogs 33 nya NGO:er. Nästa möte äger rum år 2024 och organisationer som vill få sin ansökan prövad då behöver skicka in ansökan senast den 30 april 2023. Ansökan kan skickas in när som helst under året.

NGO:er som blivit antagna till att delta i det internationella arbetet med konventionen ska med jämna mellanrum rapportera om sin verksamhet för att behålla positionen som ackrediterad NGO.