Internationell organisation

Det internationella arbetet organiseras i två olika beslutande organ: generalförsamlingen (General Assembly) och den mellanstatliga kommittén (The Intergovernmental Committee).

År 2023 hade sammanlagt 182 länder antagit konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet. Medlemsstaternas gemensamma arbete med konventionen är organiserat i två olika beslutande organ: generalförsamlingen (General Assembly) och den mellanstatliga kommittén (The Intergovernmental Committee). Unesco har också ett sekretariat som ger administrativt stöd och bereder ärenden rörande konventionen.

Generalförsamlingen

Alla medlemsstater är med i generalförsamlingen som är konventionens högsta beslutande organ. Det är generalförsamlingen som tar fram strategiska riktlinjer för konventionsarbetet, och som röstar fram de 24 medlemmarna i det andra beslutande organet, den mellanstatliga kommittén.

Generalförsamlingen sammanträder vartannat år, vanligtvis på högkvarteret i Paris. Om det behövs kan de kalla till extramöten däremellan. Det första mötet ägde rum i juni 2006, då konventionen trädde i kraft.

Den mellanstatliga kommittén

Den mellanstatliga kommittén ansvarar för genomförandet av konventionen på internationell nivå. Den utvecklar strategier för global kunskapsuppbyggnad och ger rekommendationer och stöd till medlemsländerna i arbetet med tryggande och vidareförande av immateriellt kulturarv. Alla medlemsländer måste vart fjärde år rapportera in till kommittén hur de följer överenskommelserna i konventionen.

Kommittén förbereder olika satsningar och fattar beslut om bistånd till projekt genom fördelning av medel från den fond som är knuten till konventionen.

Det är också den mellanstatliga kommittén som beslutar vilka kulturarv som ska föras upp på de internationella listor och det register som ingår i konventionsarbetet. Till sin hjälp i den processen har kommittén ett utvärderande organ – Evaluation Body.

Den mellanstatliga kommittén har 24 medlemmar som väljs av generalförsamlingen för en period på fyra år. Vartannat år byts hälften av medlemmarna ut, enligt ett system som säkerställer att kommittén hela tiden har medlemmar från olika delar av världen.

Kommittén har möte minst en gång om året, och mötet brukar äga rum i något av dess 24 medlemsländer.

Sverige i kommittén 2020–2024

I september 2020 valdes Sverige som första nordiska land in i den mellanstatliga kommittén. Uppdraget pågår till och med år 2024. Den nya rollen innebär att Sveriges internationella engagemang i kulturarvsfrågor ökar. För Sveriges del kommer fokus i kommittéarbetet att ligga på det internationella samarbetet, civilsamhällets delaktighet, mångfaldsfrågor och att arbetet ska vila på expertkunskap.

Läs mer: Sverige får en tyngre roll i Unescos arbete med immateriellt kulturarv (11 september 2020)

Evaluation Body – rådgivare till kommittén

År 2015 upprättades ett utvärderande organ, den så kallade Evaluation Body, till hjälp för den mellanstatliga kommittén. Medlemmarna i det utvärderande organet bedömer förslagen som kommit in från konventionens medlemsländer om vad som ska tas upp på de internationella listorna och registret, och ger rekommendationer till kommittén som sedan fattar beslut.

Det utvärderande organet består av tolv medlemmar som utsetts av kommittén. Sex är experter på olika områden av immateriellt kulturarv, sex är representanter från icke-statliga organisationer (NGO:er) som är ackrediterade som rådgivare till konventionen. Medlemmarna kommer från olika delar av världen, och deltar i det utvärderande organet som längst i fyra år. En fjärdedel av medlemmarna byts ut varje år.

Läs mer

På Unescos webbplats för konventionen, ich.unesco.org Länk till annan webbplats., kan du läsa mer om hur det internationella konventionsarbetet organiseras. Informationen finns på engelska, franska och spanska.

Governing bodies of the 2003 Convention Länk till annan webbplats.

General Assembly Länk till annan webbplats.

The Intergovernmental Committee Länk till annan webbplats.

Svenska Unescorådet

Unesco har sitt högkvarter i Paris och kontor de olika medlemsländerna, så kallade nationalkommissioner. Sveriges nationalkommission heter Svenska Unescorådet och ansvarar för kontakterna med Unesco, informerar om Unescos arbete och ger råd till regeringen gällande Unescos verksamhet.