Från förslag till lista

Varje år finns möjlighet att lämna förslag på immateriella kulturarv och metodiska exempel för nominering till Unescos internationella listor. Här kan du läsa om hur processen går till.

Kulturarv som finns på den nationella förteckningen kan nomineras till Unescos internationella listor: den representativa listan över mänsklighetens immateriella kulturarv och listan över immateriella kulturarv i behov av omedelbart tryggande.

Metodiska exempel, det vill säga bra sätt som personer eller organisationer har använt för att vidareföra kulturarv, kan nomineras till det internationella registret över goda metoder utan att först ingå i den nationella förteckningen.

Mellan den 15 februari och den 31 mars vartannat år finns möjligheten att lämna förslag till internationella nomineringar. Under den tidsperioden finns också mer information om utlysningen på konventionens webbplats.

Isof har tillsatt en expertkommitté som bedömer förslagen, men det är regeringen som i slutändan beslutar om vilka nomineringar som Sverige ska göra.

Efter att en nominering från ett medlemsland skickats in ska den granskas av Unesco och utvärderas av en internationell expertgrupp. Beslutet om vilka traditioner eller projekt som godkänns fattas sedan av den mellanstatliga kommittén.

Hela processen, från inskickat nomineringsförslag till dess att kommittén tar beslut, tar uppskattningsvis tre till fyra år. Längden på processen beror på hur genomarbetat förslaget är. Här nedan ser du de olika stegen.

År 1

Februari–mars: Nomineringsförslag skickas in

Under perioden 15 februari till och med den 31 mars varje år öppnas möjligheten att lämna förslag. Närmare information om till vilken lista/register tillkännages i samband med utlysningen. Förslagen skickas in via ett formulär här på webbplatsen.

April–maj: Bedömning

Nomineringsförslagen bedöms av en nationell expertgrupp.

Juni–augusti: Återkoppling och komplettering

De som skickat in nomineringsförslag får återkoppling. De som får positivt besked att gå vidare med förslaget utvecklar det utifrån Unescos nomineringsunderlag.

September–december: Förankring

Nomineringen förankras hos utövare och en arbetsgrupp bildas. Förslaget kvalitetssäkras av förslagsställarna i samarbete med Isof.

År 2

Januari-december: Bearbetning och kvalitetssäkring

Förslaget bearbetas kontinuerligt under året och i samarbete med berörda utövare och institutioner. Kvalitetssäkring sker regelbundet av förslagsställare i samarbete med Isof och expertgruppen.

År 3

Januari–februari: Nomineringsförslag till regeringen

De fullständiga förslagen skickas till Kulturdepartementet och Svenska Unescorådet.

Mars: Regeringsbeslut och nominering

Under mars månad kan regeringen slutgiltigt fatta beslut om att nominera till någon av Unescos listor eller till registret.

Senast den 31 mars ska nomineringen skickas in till Unesco.

April–juni: Bedömning och komplettering

Unescos sekretariat registrerar och behandlar nomineringen samt ber om eventuella kompletteringar. Alla kompletteringar ska vara inskickade senast den 30 september.

December: Utvärdering

Nomineringarna granskas av konventionens utvärderande organ (Evaluation Body). Slutlig bedömning sker i april – juni.

År 4

Januari–juni: Utvärdering

Nomineringarna granskas av konventionens utvärderande organ (Evaluation body). Slutlig bedömning sker i april – juni.

November–december: Kommitténs beslut

Det är den mellanstatliga kommittén som tar det slutgiltiga beslutet om nomineringen ska föras upp på någon av konventionens båda listor eller registret. Besluten fattas vid kommitténs årliga möte i november – december.