Expertkommittén

I Sverige finns en expertkommitté för internationella nomineringar till Unescos listor och register.

Sverige har, liksom alla länder som skrivit under konventionen, möjlighet att nominera förslag på kulturarv till Unescos internationella listor och register. Isof har på uppdrag av regeringen tagit fram riktlinjer för den processen ska gå till.

För att granska och bedöma förslagen till internationella nomineringar tar Isof hjälp av en grupp experter med kunskaper inom de respektive områden – noder – som de immateriella kulturarven är inordnade i, inom konventionsarbetet.

De medlemmar som Isof utser till expertkommittén har föreslagits av noderna och deras nätverk. Det är personer med hög akademisk kompetens och sakkunskap inom sina respektive ämnesområden. Medlemmarna väljs för fyra år och Isof eftersträvar en spridning vad gäller vetenskaplig inriktning och bakgrund, geografisk hemvist och kön.

När det behövs kan kommittén kompletteras med ytterligare experter inom något särskilt område som ska bedömas. Kommittén kan också i vissa fall samråda med andra som arbetar med konventionen i Sverige, eller med andra myndigheter.

Medlemmar i kommittén

2021–2024 ingår följande personer i expertkommittén för internationella nomineringar till Unescos listor och register:

 • Lotten Gustafsson Reinius,
  professor i etnologi vid Stockholms universitet och Nordiska museet.
 • Charlotte Hyltén-Cavallius,
  etnolog och docent i minoritetsstudier, Institutet för språk och folkminnen
 • Jesper Larsson,
  docent i agrarhistoria vid Statens Lantbruksuniversitet, Uppsala universitet
 • Anneli Palmsköld,
  professor i kulturvård vid Göteborgs Universitet
 • Owe Ronström,
  professor i etnologi, Uppsala universitet och Campus Gotland
 • Krister Stoor,
  universitetslektor vid samiska studier, fil.dr., Umeå universitet

Ordförande för kommittén är Charlotte Hyltén-Cavallius.