Nominera till Unescos internationella listor

Vartannat år mellan den 15 februari till 31 mars är det möjligt att föreslå nomineringar till Unescos internationella listor och register. Nästa nomineringsperiod börjar den 15 februari 2025.

Mellan den 15 februari och 31 mars 2025 finns det möjlighet att lämna förslag till Unescos internationella listor och register. Mer information och nomineringsformulär läggs ut här på levandekulturarv.se inför nomineringsperioden.

Frågor och svar

Vem kan föreslå?

Nomineringar kan föreslås av exempelvis föreningar, privatpersoner och institutioner/organisationer. Förslag kan inte lämnas av företrädare för kommersiella intressen eller politiska organisationer.

Underlaget ska i möjligaste mån utformas i samverkan med utövarna. Den som lämnar förslag måste vara beredd på att lägga ner mycket tid och arbete på processen.

Hur ska nomineringar föreslås?

Nomineringar föreslås via ett formulär som publiceras här på levandetraditioner.se/nominera under nomineringsperioden.

Vad tar vi hänsyn till i bedömningen?

Nomineringarna granskas utifrån konventionens kriterier samt de rekommendationer som ges för införande på registret. Inlämnade förslag utvärderas på vetenskaplig grund av en expertkommitté. Alla inkomna förslag kommer att behandlas.

Särskild hänsyn tas bland annat till det civila samhällets betydelse för ett levande kulturarv med förankring och engagemang bland utövarna. Prioriterade områden är förslag som främjar hållbar utveckling och projekt som omfattar flera länder.

Eftersom Unesco har begränsade resurser för att behandla nomineringar, och i linje med Sveriges hållning i Unescofrågor, kommer vi endast att kunna gå vidare med ett förslag.

Vad händer efter nomineringen?

Ett besked om bedömningen skickas senast under juni månad. Då fattas också beslut ifall det är möjligt att lämna in nomineringen till Unesco redan vid nästa nomineringstillfälle. Annars lämnas nomineringen normalt in till Unesco två år efter inkommet förslag.

En positiv bedömning leder till vidare arbete, där underlaget kvalitetssäkras i dialog med förslagsställarna.

I slutändan är det regeringen som på grundval av expertkommittén och Isofs bedömning, fattar beslut om vad som ska nomineras från Sverige. Möjligheten att lämna internationella nomineringsförslag är öppen en gång årligen.