Kriterier för förteckningen

Här hittar du information om vem som kan skicka in förslag, vad som kan komma med på förteckningen och hur vi behandlar de förslag som skickas in.

Vilka kulturarv får vara med på förteckningen?

Alla kompletta förslag som skickas in till förteckningen kommer att bedömas. Bedömningen baseras på följande kriterier:

 • Kulturarvet ska vara levande och överföras mellan människor i Sverige idag.
 • Kulturarvet ska vara förenligt med gällande svensk lagstiftning.
 • Kulturarvet ska vara förenligt med mänskliga rättigheter.
 • Kulturarvet ska sträva efter hållbar utveckling.
 • Förslaget ska tas fram av eller i samarbete med utövare av traditionen.
 • Förslag kan lämnas av privatpersoner, föreningar eller institutioner. Företrädare för kommersiella intressen och politiska organisationer får inte lämna in förslag.

Förslag som inte är kompletta (exempelvis om kontaktuppgifter saknas eller om den efterfrågade informationen inte finns med) kommer inte att bedömas.

Kriterierna har tagits fram av Isof och grundar sig i tanken att förteckningen ska vara en samling av olika levande kulturarv som visar upp en mångfald av uttryck och utövare.

Vilka kulturarv får inte vara med?

Om förslaget strider mot någon av kriterierna för bedömning kommer det inte att skrivas in på Sveriges förteckning. Om ett redan inskrivet kulturarv skulle visa sig strida mot något av kriterierna kommer det att tas bort från förteckningen.

Förslaget behöver inte utövas av en stor grupp människor, eller ha förekommit i Sverige under en lång tid. Det räcker att det är ett levande kulturarv som utövas av människor i Sverige idag.

Vem bestämmer vilka kulturarv som hamnar på förteckningen?

Isofs generaldirektör fattar beslut om vilka kulturarv som skrivs in på förteckningen. Isof har en Unesco-grupp som bedömer alla förslag och ger rekommendationer för beslutet. Expertnoderna tillfrågas i bedömningsprocessen vid behov.

Från förslag till förteckning

Arbetet med att behandla förslaget kan ta olika lång tid. Faktorer som spelar in är hur genomarbetat det inkomna förslaget är och om det rör ett ämne där Unesco-gruppen och expertnoderna har tillräckliga kunskaper eller om ytterligare expertis behöver tillfrågas.När nya förslag läggs ut på förteckningen sker det i följande steg:

 • Förslag skickas in

Förslaget skickas in till förteckningen under utlysningsperioden som är öppen en gång per år.

 • Bedömning

Unesco-gruppen avgör om förslaget uppfyller alla kriterier för att finnas med på den nationella förteckningen. Förslagsställare meddelas om deras förslag kommer att gå vidare eller inte.

 • Bearbetning och komplettering

Förslaget bearbetas av Unesco-gruppen och kompletteras tillsammans med förslagsställare. Vid behov kompletteras förslaget av andra utövare, expertnoder och andra berörda institutioner. Relevant expertnod kvalitetssäkrar förslaget före beslut om inskrivning.

 • Beslut

Beslut om inskrivning tas av Isof generaldirektör efter rekommendationer av Unesco-gruppen.

 • Förslaget publiceras

Det färdiga förslaget publiceras på förteckningen på levandekulturarv.se

Vad innebär en inskrivning på Sveriges nationella förteckning?

Förteckningsarbetet är ett sätt att dokumentera och synliggöra betydelsen av immateriella kulturarv, vilket kan trygga och skapa goda förutsättningar för att människor ska kunna utöva kulturarv i Sverige idag.

Ett kulturarv som skrivits in på den nationella förteckningen har alltså bedömts vara ett levande kulturarv i Sverige idag. Att ett kulturarv finns med på förteckningen innebär inte att det är mer värdefullt än något annat kulturarv. Det innebär inte heller att Sverige som stat har ett särskilt ansvar för att trygga ett specifikt kulturarv.

Unesco på internationell nivå ansvarar inte för Sveriges förteckning över immateriella kulturarv, de har inte heller ansvar för att trygga kulturarv på förteckningen.

Utifrån den nationella förteckningen kan Sverige nominera till den internationella listan. Det finns vid särskilda tidpunkter på året möjligheter att föreslå svenska nomineringar till de internationella listorna och registret. Information om tidpunkter för detta publiceras på sidan levandetraditioner.se/nominera. Där kan du också läsa mer om hur nomineringarna går till.

Kan ett kulturarv tas bort från Sveriges nationella förteckning?

Ja, ett kulturarv kan tas bort från förteckningen om det bryter mot de uppsatta kriterierna för inskrivning. Det kan exempelvis hända om det inte längre finns någon som utövar kulturarvet i Sverige eller om svensk lagstiftning ändrats så att kulturarvet visar sig strida mot den.

Synpunkter på förteckningen

Sveriges förteckning består av en samling av levande och föränderliga kulturarv som uppdateras med jämna mellanrum. Vi tar gärna emot synpunkter på de inskrivna kulturarven som kan bredda bilden av hur de beskrivs och utövas idag.