Skicka förslag till förteckningen

Finns det något levande kulturarv som du tycker ska finnas med på förteckningen? Här kan du skicka in ditt förslag!

Skicka in förslag

Förslagen till förteckningen skickas in med formuläret som du hittar via knappen ”Öppna formulär” nedan. Läs gärna igenom tipsen nedan innan du börjar fylla i formuläret!

Instruktioner och tips

 • Börja med att läsa några av de förslag som redan finns på förteckningen. Det kan hjälpa dig få en bild av vilken information som efterfrågas, och hur frågorna kan besvaras.
 • Läs igenom vilka kriterier som gäller för att komma med på förteckningen (se nedan).
 • Fyll i så många fält som möjligt, och skriv så utförligt du kan.
 • Observera att vissa fält har ett minsta antal ord som behöver fyllas i. Vi har inte möjlighet att utveckla förslag som inte når upp till ordgränsen.
 • När du väl skickat in din text finns ingen möjlighet att göra ändringar i den ursprungliga texten. Tänk därför noga igenom vad du ska skriva. Tänk också på att spara din text i ett eget dokument.
 • För att skicka med en fil (bild, videoklipp, ljudklipp) använder du ett separat formulär som du hittar längst ned på sidan med formuläret.
 • De bilder eller videoklipp som du skickar in ska kunna användas fritt av Isof för publicering på hemsidan eller i andra sammanhang. Skicka därför bara in bilder eller videoklipp som du har rätt till att använda och bifoga uppgift om fotografens namn.
 • Förslagen utvecklas tillsammans med förslagsställarna, så var noga med att fylla i aktuella kontaktuppgifter.

Kriterier

För att ett immateriellt kulturarv ska finnas med på den nationella förteckningen ska det vara förenligt med konventionens krav och gällande lagstiftning.

Krav

 • Förslaget ska handla om levande traditioner som överförs mellan människor i Sverige. Traditioner som inte längre praktiseras tas inte med i förteckningen.
 • Förslaget ska vara förenligt med mänskliga rättigheter och med de krav som ställs på ömsesidig respekt mellan olika gemenskaper och på hållbar utveckling. Förslag som strider mot konventionens krav och gällande lagstiftning tas inte med i förteckningen.
 • Förslaget ska tas fram av eller i samarbete med utövare av traditionen. Om det finns en bestämd grupp utövare och dessa säger nej till att förekomma på förteckningen eller inte har varit delaktiga i att ta fram underlaget tas förslaget inte med i förteckningen.
 • Förslaget kan lämnas av privatpersoner, föreningar eller institutioner. Företrädare för kommersiella intressen och politiska organisationer får inte lämna in förslag.

I arbetet med förteckningen tas också särskild hänsyn till att :

 • eftersträva förankring bland utövarna, delaktighet och bred representation
 • förteckningen speglar mångfald, ger perspektiv och nyanserade beskrivningar
 • betona kulturarv som levande och föränderliga
 • uppmärksamma tidigare underrepresenterade gruppers kulturarv
 • uppmärksamma kulturarv som inte tidigare är väl dokumenterade
 • undvika stereotypisering och cementering av föreställningar
 • synliggöra metodiskt goda exempel