Skicka förslag till förteckningen

Finns det något levande kulturarv som du tycker ska finnas med på förteckningen? Här kan du skicka in ditt förslag!

Skicka in förslag

En gång om året under en viss period är det möjligt att lämna in förslag till förteckningen. Nästa period är den 15 september – 31 oktober 2024.

Du som vill komma med ett förslag är välkommen då. Du kan förbereda och skriva ditt förslag redan nu genom att läsa igenom tipsen och kriterierna nedan.

Varmt välkommen att bidra med ditt kulturarv!

Instruktioner och tips

Skriv med omsorg

 • Förslagen utvecklas av Isof tillsammans med förslagsställaren. Fyll i kontaktuppgifter till dig eller aktuella utövare och se till att uppgifterna stämmer. Utan kontaktuppgifter kan vi inte utveckla ditt förslag så att det kommer med på förteckningen.
 • Tänk på att texten du skriver i förslaget kommer utgöra grunden för texten som kommer med i förteckningen, så skriv med omsorg. Det går även bra att skriva tillsammans med andra.
 • Fyll i så många fält som möjligt, och skriv så utförligt du kan. Tänk på att du ska beskriva kulturarvet för någon som aldrig hört talas om det.
 • När du väl skickat in din text finns ingen möjlighet att göra ändringar i den ursprungliga texten. Tänk också på att spara din text i ett eget dokument.

Planera tidigt

 • Börja med att läsa några av de förslag som redan finns på förteckningen. Det kan hjälpa dig få en bild av vilken information som efterfrågas, och hur du kan svara på frågorna.
 • Läs igenom vilka kriterier som gäller för att komma med på förteckningen (se nedan).
 • Börja planera förslaget tidigt. Det kan ta lång tid att hitta böcker, artiklar och annat material. Om ni är flera som samarbetar kan ni dela upp arbetet mellan er – exempelvis en person ansvarar för beskrivningen, en för historik och en för främjande.
 • Förslaget ska också innehålla bilder, så fundera tidigt på om ni redan har bilder eller behöver ta nya. Tänk också på att ha med bilder på själva ”görandet” och inte bara på den färdiga produkten.
 • Bilderna ska kunna användas fritt av Isof för publicering på hemsidan eller i andra sammanhang. Du behöver därför ha tillåtelse att använda bilderna.

Arbeta tillsammans

 • Samarbeta gärna med andra utövare när du skriver ditt förslag. Ta tillfället att kontakta utövare, föreningar och organisationer som är engagerade i kulturarvet. Det kan vara ett bra tillfälle att få nya kontakter, och kan ge stöd när ni skriver förslaget.
 • Låt gärna andra utövare läsa ditt förslag och komma med synpunkter.
 • Om ditt kulturarv är något som utövas av många i Sverige, tänk då på att förklara att det finns många utövare eller föreningar. Beskriv gärna hur kulturarvet utövas i allmänhet, men också eventuella lokala variationer.
 • I din beskrivning av förslaget, tänk särskilt på att :

visa på förankring bland utövarna, delaktighet och bred representation

betona kulturarv som levande och föränderliga

om möjligt, uppmärksamma tidigare underrepresenterade gruppers kulturarv

uppmärksamma kulturarv som inte tidigare är väl dokumenterade

undvik stereotypisering och cementering av föreställningar

Kriterier

Alla kompletta förslag som skickas in till förteckningen kommer att bedömas. Bedömningen baseras på följande kriterier:

 • Kulturarvet ska vara levande och överföras mellan människor i Sverige idag.
 • Kulturarvet ska vara förenligt med gällande svensk lagstiftning.
 • Kulturarvet ska vara förenligt med mänskliga rättigheter.
 • Kulturarvet ska sträva efter hållbar utveckling.
 • Förslaget ska tas fram av eller i samarbete med utövare av traditionen.
 • Förslaget kan lämnas av privatpersoner, föreningar eller institutioner. Företrädare för kommersiella intressen och politiska organisationer får inte lämna in förslag.

Förslag som inte är kompletta (exempelvis om kontaktuppgifter saknas eller om den efterfrågade informationen inte finns med) kommer inte att bedömas. Beslut tas efter en sammantagen bedömning i samråd med expertnoderna av alla kriterier i förhållande till det aktuella förslaget som helhet.

Kriterierna har tagits fram av Isof och grundar sig i tanken att förteckningen ska vara en samling av olika levande kulturarv som visar upp en mångfald av uttryck och utövare.