Kulturarv och världsminnen

Vad skiljer de immateriella kulturarven från de materiella? Och vad menas med världsminnen? Här reder vi ut de olika sätten att trygga och synliggöra olika typer av kulturarv.

Ordet kulturarv avser i dag sådant som skapats av människor och i någon form förs vidare mellan människor och generationer och det är levande och föränderligt. Kulturarv kan vara både materiella (till exempel byggnader, monument, föremål, fornlämningar) och immateriella (till exempel traditioner, kunskap, berättelser, namnskick).

I det internationella kulturarvsarbetet hänvisas ofta till Unescos olika listor och register, och det kan ibland vara svårt att förstå skillnaden mellan kulturarvslistor, världsarv och världsminnen.

Unescos kulturarvslistor

Unescos immateriella kulturarvslistor

Seglande båtar. Foto: Föreningen Allmogebåtar.

Den nordiska klinkbåtstraditionen finns med på Unescos representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv.

Unescos representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv lyfter fram levande kulturarv från hela världen. Tanken med listan är att synliggöra immateriella kulturarv från olika delar av världen, öka kunskapen om det immateriella kulturarvets betydelse och främja dialog mellan människor. Unesco har även en internationell lista över immateriella kulturarv som har behov av omedelbart tryggande och ett internationellt register över goda metoder.

Unescos världsarvslista

Fjällandskap.

Det samiska kulturlandskapet Laponia är ett av 15 världsarv i Sverige. Foto: Laponia.nu.

Unescos världsarvslista lyfter fram materiella kulturarv (en plats, ort eller miljö) som på ett unikt sätt vittnar om jordens och människans historia och är så värdefullt att det är en angelägenhet för hela mänskligheten. När kulturarvet tagits upp på Unescos världsarvslista ska det garanteras skydd och vård för all framtid.

Alla länder som har undertecknat Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv, den så kallade världsarvskonventionen, kan enligt tydliga nomineringsprocesser nominera världsarv till Unescos världsarvslista. I Sverige är det Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket som arbetar med nomineringar och rapporteringar för världsarven.

Läs mer om Unescos arbete med världsarv på Svenska Unescorådets webbplats:

Unescos register över världsminnen

Skrivbord med skrivmaskin och kontorsmaterial.

Astrid Lindgrens arkiv finns med på Unescos internationella register över världsminnen. Foto:

Unescos register över världsminnen lyfter fram och uppmärksammar det skrivna kulturarvet genom hela arkiv och enskilda dokument i form av texter, ritningar, målningar, fotografier och filmer. Idén med världsminnen är att de bidrar till kunskapsbyggande och informationsinhämtande. Målsättningen är att öka digitaliseringen och främja bevarandet av arkiv och dokument .

I Sverige finns en nationell expertkommitté med ansvar för samordning av landets befintliga världsminnen och beredning av nya nomineringsförslag.

Läs mer om Unescos arbete med världsminnen på Svenska Unescorådets webbplats: