Artikeln publicerades 5 december 2023

Internationellt möte om kulturarv – Sverige på plats

Just nu pågår ett Unescomöte i Botswana om det internationella arbetet med tryggandet av det immateriella kulturarvet. Sveriges delegation är på plats.

Det är den mellanstatliga kommittén, som ansvarar för genomförandet av konventionen på internationell nivå, som möts i Botswana. Under mötet beslutas bland annat vilka nya kulturarv som ska föras in på konventionens internationella listor och register. Från Sverige förväntas "Nyckelharpans nätverk" skrivas in på registret över goda metoder.

Sverige är för närvarande invald i kommittén och representeras på mötet av Martin Sundin, generaldirektör på Institutet för språk och folkminnen, och Karin Stensson, biträdande generalsekreterare på Svenska Unescorådet.

På mötet förbereds olika satsningar på forskning och samverkan. Kommittén tar även beslut om ekonomiskt bistånd till olika projekt för att tryggande av immateriella kulturarv, genom en fond som är avsedd för detta.

Under veckan kommer en stor satsning för att utveckla nya sätt att dela goda metoder och erfarenheter av att trygga och föra vidare levande kulturarv att diskuteras. Det här arbetet kan ge fler möjligheter för utövare i hela världen att mötas och dela tankar och idéer.

Den mellanstatliga kommittén har 24 medlemmar som väljs av generalförsamlingen för en period på fyra år. I september 2020 valdes Sverige som första nordiska land in i den mellanstatliga kommittén. Uppdraget pågår till och med år 2024.

Unesco, konventionen och kommittén

Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet blev till 2003. Ett av målen för konventionen är att främja och sprida kunskap om levande kulturarv.

År 2023 har sammanlagt 182 länder antagit Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Det gemensamma arbetet organiseras i två olika beslutande organ: generalförsamlingen (General Assembly) och den mellanstatliga kommittén (The Intergovernmental Committee).

Den mellanstatliga kommittén ansvarar för genomförandet av konventionen på internationell nivå. Den utvecklar strategier för global kunskapsuppbyggnad och ger rekommendationer och stöd till medlemsländerna i arbetet med tryggande och vidareförande av immateriellt kulturarv. Alla medlemsländer måste var sjätte år rapportera in till kommittén hur de följer överenskommelserna i konventionen.

Kommittén har möte minst en gång om året, och mötet brukar äga rum i något av dess 24 medlemsländer.

Här kan du följa kommittémötet via livesändning Länk till annan webbplats. på konventionens webbplats.