Sök stöd och bidrag

Det finns ett antal myndigheter och fonder som delar ut ekonomiska stöd och bidrag till verksamheter som på olika sätt rör immateriellt kulturarv i Sverige. En del går att söka löpande, en del återkommer årligen och en del är tillfälliga satsningar. Här hittar du några av dem, samt länkar till mer information.

Riksantikvarieämbetet (RAÄ)

I Riksantikvarieämbetets uppdrag ingår att skapa förutsättningar för att bevara, använda och utveckla kulturarvet. De delar ut ett antal bidrag inom olika områden.

Bland annat har de ett bidrag riktat till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet. Syftet är att ”stödja ideella organisationer som bidrar till människors möjlighet att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön och som främjar att en mångfald av kulturmiljöer bevaras, används och utvecklas”.

Ett annat bidrag riktar sig till ”arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer och ideella kulturarvsverksamheter som syftar till att bevara och utveckla kulturhistoriska värden, såväl fysiska som immateriella”. Det finns också bidrag riktat särskilt till digitaliseringsprojekt.

Isof (Institutet för språk och folkminnen)

Isof delar ut bidrag till projekt som gäller nationella minoritetsspråk. Det kan bland annat handla om att öka kunskaper om språket som kulturbärare. Bidrag kan sökas av föreningar, stiftelser och andra organisationer som inte är statliga eller kommunala, och som utan vinstsyfte bedriver verksamhet i Sverige. Det går även bra att ansöka om bidrag tillsammans med andra föreningar, organisationer, stiftelser eller kommuner.

Jordbruksverket

Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. De delar ut ett projektstöd för bevarande och utveckling av natur- och kulturmiljöer.

Ett annat stöd gäller kulturmiljöer i renskötselområdet, för att återställa eller restaurera samiska byggnader och stängsel, en så kallad miljöinvestering.

Det finns också stöd till investeringar i hembygdsgårdar. Syftet är att ta tillvara och vårda kulturhistoriskt värdefulla byggnader och tillhörande trädgårds- och gårdsmiljöer som kan utvecklas till mötesplatser och turistmål.

Kulturrådet

Kulturrådet är en myndighet som arbetar för att utveckla Sveriges kulturliv nationellt och internationellt, bland annat genom att fördela ett stort antal bidrag på kulturområdet.

Exempel på bidrag från Kulturrådet är ett som syftar till att stärka, utveckla och synliggöra de nationella minoriteternas kultur och kulturarv.

Kulturrådet delar också ut bidrag till regioner som i sin tur fördelar dem vidare:

Nordisk kulturfond

Nordisk kulturfond arbetar sedan 1966 för ett förnyat och ett dynamiskt konst- och kulturliv i Norden, präglat av mångfald, hög kvalitet samt med god tillgänglighet. Fonden vill främja nordiskt samarbete och stöder projekt som syftar till att förnya konst- och kulturliv i Norden.

Nämnden för hemslöjdsfrågor

Nämnden för hemslöjdsfrågor delar ut projektstöd som riktar sig till ”föreningar, organisationer, institutioner, enskilda företagare och utövare av slöjd och hantverk som vill genomföra projekt med syfte att med slöjd nå fler, utveckla nya arbetsformer och utforska nya idéer samt bidra till en mångfald av slöjd”.

Sametinget

Sametinget har som uppgift att på olika sätt bevaka frågor som rör samisk kultur i Sverige, och de delar ut ett antal bidrag till verksamheter och projekt som främjar den samiska kulturen, vissa bredare och andra med mer specifika syften.

Fler tips

Det finns fler organisationer och fonder som delar ut stöd och bidrag i olika former, regelbundet eller som tillfälliga satsningar. Några tips är att utforska:

  • Lokala fonder, stipendier och stiftelser
  • Banker
  • Studieförbund
  • Kommuner
  • Regioner
  • Sponsring från näringslivet, till exempel genom bransch- och näringslivsorganisationer