Trygga, främja och föra vidare – om viktiga verb

I det svenska arbetet med konventionen återkommer ofta orden ”trygga”, ”främja” och ”vidareföra”. Men vad betyder och innebär de egentligen?

Konventionens viktiga verb

Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet heter på engelska ”The Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage”.

I det svenska arbetet med konventionen återkommer ofta vissa ord, som ”trygga”, ”främja” och ”vidareföra”.

Trygga

Att trygga – det engelska safeguard – betyder att ’göra trygg, skydda, säkra’, att ’skapa säkra betingelser för’. I konventionen står att med tryggande avses:

... åtgärder som syftar till att säkerställa det immateriella kulturarvets fortbestånd, däribland identifiering, dokumentering, forskning, bevarande, skydd, främjande, förbättring, överföring, särskilt genom formell och icke-formell utbildning, samt förnyelse av de olika aspekterna av detta arv. Artikel 2.3

Främja

Främja är ett sätt att trygga, genom att – som ordet betyder – hjälpa fram, underlätta, vara bra för, stimulera, stärka.

Vidareföra

Att vidareföra, eller föra vidare, står i fokus just för att det är enda sättet att över tid behålla kulturarvet levande – det måste föras vidare om det inte ska upphöra. Ett liknande ord är vidarebefordra, som innebär att ’skicka vidare något som man tillfälligt förfogar över’, och det är just det som tryggandet syftar till – att skicka kulturarvet vidare.

Skapa förutsättningar för tryggande

Det tryggande som konventionen vill bidra till sker delvis genom att uppmärksamma immateriella kulturarv i listor och förteckningar, men också genom att hjälpas åt att skapa bra förutsättningar för kulturarvets utövande och fortlevande. Ibland behövs resurser i form av tid, plats och redskap. Det kan behövas att kunskap dokumenteras, att färdigheter lärs ut och att det finns chans att träna. Framför allt behövs människor som vill göra och som ser det som meningsfullt. Förutsättningar kan skapas av myndigheter och organisationer men också av mindre grupper och enskilda utövare. Alla som på något vis engagerar sig i att främja och föra vidare ett immateriellt kulturarv är med och tryggar det.

Vikten av att främja kulturarv

Att främja och föra vidare kulturarv görs hela tiden även utanför konventionsarbetet – det pågår i Sverige och i alla andra länder. Konventionen har kommit till för att understryka hur viktigt det är att det görs, ge oss möjlighet att känna igen oss i varandra och visa på betydelsen av människors levande kulturarv jorden runt. Genom de immateriella kulturarven kan vi föra med oss kulturell mångfald och uttryck från det förflutna som tillgångar in i framtiden. Vi kan också få syn på och sprida kunskaper och lärdomar som behövs för att nå det livsviktiga målet att skapa en hållbar utveckling för mänskligheten.