Levande rollspel – lajv

I ett lajv gestaltar varje deltagare en påhittad karaktär i en påhittad miljö. Rollspelet kan utspela sig i en fantasivärld eller i en särskild tid och plats i historien.

Geografiskt läge: Hela landet

Tre uppklädda personer i borglik sal.

Bild från lajvet ”White Wolf’s Convention of Thorns” i Polen år 2017. Foto: Przemyslaw Jendroska och Maciek Nitka.

Tänk dig en berättelse som utspelar sig i en avlägsen plats i fantasin. Kanske i en historisk verklighet där du och många andra samlas i en medeltida by för att fira ett bröllop. Kanske i ett Sverige där vampyrer existerar i det moderna samhället och intrigerar mot varandra. Kanske i en helt annan värld bland alver, troll och magi. Tänk dig att du, dina vänner och alla andra deltagare är huvudpersonerna i denna berättelse, och det är ni som tillsammans fortsätter den med egna handlingar.

Rollspel kan se ut på flera olika sätt. I korta drag går det ut på att varje deltagare ska gestalta en påhittad karaktär i en påhittad miljö. Denna rollspelsform kallas levande rollspel (eller lajv) som kan liknas vid improviserad teater där alla är aktörer och ingen är publik, eftersom alla är med och deltar. Varje deltagare spelar fysiskt ut sin egen rollperson i både tal, personlighet och beteende i den miljö som lajvet utspelar sig i, ofta med egengjorda tematypiska kläder och rekvisita. Dessa lajv kan bestå av tusentals personer i en storskaligt uppbyggd miljö med till exempel hus och läger, i ett hyrt slott, eller av en handfull människor i trädgården. Lajv kan pågå mellan några timmar till flera dagar. Dess tema kan brett variera från att vara så nära historiskt återskapande som möjligt, till att bygga på en fantasivärld.

Låtsaslekar, utklädningsupptåg och historiskt återskapande, som också bär likheter till levande rollspel, utövas över hela världen. Levande rollspel utanför temat lajv kan utövas utan vetskap om dess definition. Ett exempel är barns låtsaslekar med olika teman, till exempel ”Vilda Västern”, ”leka affär” med flera, vilka har säkerligen utövats så länge människan har haft förmågan att fantisera och leka.

I dagsläget arrangeras lajvkampanjer på många olika platser i Sverige.

Gruppbiöld människor klädda som orcher.

Lajv med inspiration från Tolkiens värld.

Människor i medeltida stridskläder och vapen.

Återskapande av slaget vid Mästerby vid Medeltidsveckan i Visby.

Person i medeltidshatt

Historik

Levande rollspel i formen lajv uppstod i större utsträckning i Sverige under 1980-talet och har sedan dess fortsatt att utövas och utvecklas.

Många levande rollspel i lajvform är byggda på miljöer influerade av genren fantasy och kan då baseras på världar där magi, alver och troll existerar. Exempel på inspirationskällor för vissa levande rollspel kan vara från fiktion, såsom J. R. R. Tolkiens Sagan om Ringen-böcker, och i Sverige kopplas också många levande rollspel till element av nordisk mytologi och saga. Inspiration till levande rollspel är inte begränsade till fantasy, utan kan hämtas även från andra litterära genrer. Annan inspiration till lajv kan vara baserad på historiska teman eller epoker, till exempel medeltid eller 1920-talsmiljö. En del lajvkampanjer, såsom Krigshjärta, utspelar sig i en värld byggd på inspiration från flera tidsepoker.

Tidigare former av levande rollspel kan jämföras med det man kallar historiskt återskapande (reenactment) vilket har utövats i bland annat Europa och Asien sedan hundratals år tillbaka, där till exempel sjöslag och andra historiska händelser har återskapats som underhållningsform. Det kan även liknas vid de mycket löst historiskt baserade riddarspel med tillhörande rekvisita som Gustav III lät anordna under sin regeringstid.

Likt historiskt återskapande strävar man i många lajvarrangemang efter att bygga upp en yttre miljö som hör ihop med den epok de tagit inspiration från, oavsett om det är historiskt korrekt eller en mytisk variant av historien. Utspelar det sig i en värld inspirerad av äldre tid, används de material och stilar som ska inge en känsla av samma tidsepok.

Främjande och vidareförande

Då levande rollspel kan utövas på många olika sätt av en bred målgrupp så kan det komma att förändras i tema, till exempel från fantasi till historiskt inspirerat, men det kan fortfarande traderas vidare. Med hjälp av medial spridning, föreningsengagemang, muntligt utbyte och fortsatt utövande kan levande rollspel få en vidare framtid som umgänges- och berättelseform.

I många lajv strävar man att återskapa en avlägsen historisk tid i klädsel, rekvisita och yttre miljö. Många lajvdeltagare som syr sina egna kläder tar inspiration och lärdom från äldre hantverkstekniker, såsom ringbrynjetillverkning, äldre sömnadsteknik med mera. Då lajv dessutom är nära anknutet till improvisationsteater och berättande vilka har – likt hantverk – lång tradition, så har även levande rollspel goda förutsättningar att fortleva.

Så länge människors förmåga att fantisera och vilja att anknyta till fiktion, mytologi, hantverk och historia finns kvar, finns det alltid möjlighet för levande rollspel att föras vidare i en eller annan form.

Kunskap om levande rollspel förs främst vidare via utövandet av aktiviteten både från grupper som hittar på egna rollspel, och genom föreningar och förbund. Det största spelförbundet i Sverige är Sverok som främjar aktiviteter och kunskapsspridning om flera olika rollspelsformer. Enskilda föreningar, varav många är anslutna till Sverok, förmedlar kunskap utifrån sina egna skapade spelmiljöer. Exempel på enskilda rollspelsföreningar i Sverige är Gyllene Hjorten i Gävle, Krigshjärtan med huvudsäte i Göteborg och många fler kampanjer i resten av Sverige.

Arrangemang av levande rollspel görs inte bara av specifika föreningar utan förmedlas på så kallade konvent där lajvare och rollspelsintresserade kan samlas. En annan inofficiell mötesplats för lajventusiaster och de som ägnar sig åt att sy tidstypisk dräkt har i en tid varit Medeltidsveckan i Visby, där staden under en vecka varje år förmedlar aktiviteter med medeltidstema.

Litteratur och länkar

Litteratur

Anna-Karin & Linder Krauklis, Daniel (2015): Finna dolda ting: en bok om svensk rollspelshistoria. Stockholm: Galago.

Espeland, Velle (1992): Drakedreperne mellom oss. Dataspel, spelbøker og rollespel. I: Tradisjon. Tidsskrift for folkeminnevitskap. 22. Oslo: Universitetsforlaget.

Fritzon, Thorbiörn & Wrigstad, Tobias (red.) (2006): Role, play, art: collected experiences of role-playing : [published in conjunction with the 10th Knutpunkt Convention]. Stockholm: Föreningen Knutpunkt.

Nildin-Wall, Bodil (1995): Folklore, fiction, fantasy – företeelser i verklighetens gränsmarker. I: Tradisjon. Tidsskrift for folkeminnevitskap. 25. Oslo: Universitetsforlaget.

Stenström, Stig (1946–1948): Gustav III:s divertissementer och de sista gustavianska riddarspelen. Stockholm: Livrustkammaren, Vol. IV:1–12.

Länkar

Krigshjärta Länk till annan webbplats.

Prolog – ett svenskt lajvkonvent Länk till annan webbplats.

Sverok Länk till annan webbplats.

Wikipedia: Levande rollspel Länk till annan webbplats.

Gotland.net: Lajvspel på Stavgard Länk till annan webbplats.

Medeltidsveckan i Visby Länk till annan webbplats.

Youtube: Fantasylajv Åter till Pelarnejd. Katrineholms Äventyrsklubb Länk till annan webbplats.

Youtube: Four Weddins an’ a Funeral trailer. Krigshjärta Länk till annan webbplats.

Youtube: Lazarus presenterar byn. Projekt Lazarus Länk till annan webbplats.

Youtube: Sägner från Eterna 8 – Trons makt – Lajvpresentation. Prolog – Ett svenskt lajvkonvent Länk till annan webbplats.

Youtube: Suffragette! Ett lajv om rösträttskampen 1918. Prolog – Ett svenskt lajvkonvent Länk till annan webbplats.

Youtube: Vad är pedagogiska lajv? LajvVerkstaden Länk till annan webbplats.